– et forum for exlibriskunsten

Nyheder

Formanden, Klaus Rödel havde meldt afbud. I stedet bød Helge Larsen velkommen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent: Christian Sørensen blev valgt og konstaterede, at selv om indkaldelsen var stemplet rettidigt, var den ikke nået ud til medlemmerne inden for de 14 dage med posten, som vedtægterne foreskrev, ville han alligevel erklære generalforsamlingen for lovlig varslet. Opfordrede til, at bestyrelsen varslede op til 4 uger før.1) Helge Larsen (HL) valgtes til referent.
2) Formandens beretning: HL takkede på bestyrelsens vegne for fremmødet. På vegne Klaus Rödel oplæste HL Formandens skriftlige beretning. Medlemstallet er p.t. 41. Der blev bl.a. spurgt om bestyrelsen holdt regelmæssige møder, hvor aktiviteter m.v. blev drøftet. HL oplyste, at dette ikke var tilfældet. Der blev efterspurgt mulighed for at se et eksemplar af ”Nutidens exlibrissamlere” m.v. med henblik på evt. at medlemmer kunne tegne abonnement på disse udgivelser. Dirigenten konkluderede, at med ønsket om, at bestyrelsen afholdte møder samt at Kunstmuseet opfordredes til at give interesserede abonnenter mulighed for at se et eksemplar kunne beretningen godkendes. 2)
3) Kassereren Helge Larsen fremlagde det reviderede regnskab. De samlede indtægter blev på kr. 12.406,00, hvoraf medlemskontingenterne udgjorde kr. 10.391,00. Øvrige indtægter blev på kr. 2.015,00. Udgifterne beløb sig til kr. 12.228,00. Årets overskud blev på kr. 178,00, som foresloges overført til reserverne. Egenkapitalen androg ultimo året kr. 32.116,00. Godkendtes
4) Indkomne forslag. Der var ingen.
5) Handlingsprogram for det kommende år. Det drøftedes om det var muligt, at få etableret kunstbesøg m.v. på egns-/bymæssigt niveau. Derudover om det var muligt, at få solgt exlibris fra selskabets beholdning på diverse markeder. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en fortegnelse over medlemmer inddelt på passende områder samt at der udarbejdes exlibris kuverter på 10 – 12 stk. til en pris af kr. 25,00. HL laver sidstnævnte. Ebbe Grønne tager sig af salget.
6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Kontingent forblev uændret kr. 250,00 og mens porto blev foreslået ændret fra kr. 75,00 til kr. 85,oo fra og med 2020. Godkendtes.
Det blev besluttet, at der fortsat udsendes 4 NET og Exlibris Nyt i det kommende år.
7) Budget for 2019: I lyset af vigende medlemstal og stagneret tilgang forventes et budgettere t årsresultat på samme niveau som i 2018.
8) Valg af bestyrelse: På valg var: Klaus Rödel og Helge Larsen. Begge modtog gen-valg. Ebbe Grønne fortsætter som suppleant – valgt i 2018. Valg af revisor: Bente Zeij blev genvalgt
9) Eventuelt var udtømt ved de anførte bemærkninger under de øvrige punkter.

Kommentarer fra formanden:  1) Opfordringen er noteret og næste års generalforsamling vil ske med 4 ugers varsel. 2) På side 1656 i Exlibris NYT 3/2016 blev det oplyst, at Kunstmuseet tilbyder en abonnementsordning. Hvert katalog koster kr. 20,00 + porto.

Beretning 2018
Jeg beklager, at jeg ikke kan være til stede her i dag, men håber, at I får et godt møde. Også 2018 førte desværre til en yderligere tilbagegang i medlemstallet, så vi på nuværende tidspunkt er 41 medlemmer inklusive biblioteker og institutioner. Yderligere reduktion i midlerne til bl.a. biblioteker fører også til opsigelse af tidsskrifter og dermed også vores tidsskrift.
Som efterhånden næsten hvert år samme konklusion: Gennemsnitsalderen stiger og der er stort set ingen tilgang af unge eller yngre medlemmer. Dog fungerer hjemmesiden fortsat interessant og vi er i kontakt med samlere og kunstnere i mange lande.
Både Nordisk Exlibris Tidsskrift og Exlibris-Nyt er udsendt fire gange, selvom portobyrden er blevet en belastning.
Også for 2018 gælder det, at Danmark fortsat spiller en rolle indenfor ’exlibris verdenen’, fordi der på Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibris samling fortsat arbejdes med tre forskellige udstillingsrækker – og med stor succes: ’Nutidens exlibriskunstnere’, ’Nye exlibriskunstnere’ (beregnet til spændende nye kunstnere, der fortjener at blive kendt) samt, som det seneste tiltag, også ’Nutidens Exlibris Samlere’. Ligeledes når vi med art-exlibris.net en stadig voksende opmærksomhed og der arbejdes lige nu med en moderniseret udgave.
Det er dog fortsat det helt store problem, at der mangler tilgang af unge og yngre kræfter. Det gælder ikke kun DES, men så godt som samtlige foreninger verden over. Det har dog igen vist sig på det tyske selskabs årsmøde i den smukke by Wetzlar, at kineserne fortsat synes at være ’penneførende’ også på exlibrisområdet.
Det viste sig også i 2018, at vi i disse år ikke ser danske exlibris på de forskellige konkurrencer eller i forbindelse med udstillinger, afholdt af de nationale selskaber. Det viste sig også på den internationale F.I.S.A.E. kongres i Prag, der ellers var meget vellykket – og foruden selvfølgelig mange tjekkiske deltagere var domineret af deltagere fra Kina og Tyrkiet.
Det er trods det beskedne medlemstal alligevel også Dansk Exlibris Selskab, der er med til at holde interessen for exlibris som kunstart i live. Det er det, vi må forholde os til og tænke på, når vi måske er lidt skuffet over, at der ikke sker mere.
Tak fordi I er mødt her i dag og tak til bestyrelsen, samt ikke mindst, tak til med-arbejderne på Frederikshavn Kunstmuseum for deres medvirken til, at Dansk Exlibris Selskab fortsat kan fungere.
Sæby, maj 2019 Klaus Rödel

På den internationale exlibris kongres 2018 i Prag, der jo som alle kongresser afholdes officielt i F.I.S.A.E. regi, blev situationen i denne organisation indgående diskuteret på delegeretforsamlingen.
F.I.S.A.E. har i alle årene lidt under, at der ikke eksisterer en økonomisk basis for at drive organisationen. Skønt der p.t. findes ca. 40 foreninger, hvoraf de fleste er medlemmer, betales der intet kontingent. Mange års forsøg på at finde en løsning, f.eks. et beløb svarende til antallet af medlemmer, har ikke fundet et flertal.
Der er en sekretær, indtil kongressen i Vologda 2016 William E. Butler fra USA, som nu er afløst af finnen Olli Ylönen. Dennes opgave består først og fremmest i at fremsende en agenda frem til den kommende kongres. Ellers består bestyrelsen af en præsident (værtslandet) samt en 1. og 2. vicepræsident, der udgøres af de to foregående kongressers ekspræsidenter.
F.I.S.A.E. hjemmesiden blev, frivillig og ulønnet, varetaget af schweizeren Benoit Junod, der på grund af arbejdspres har været inaktiv gennem længere tid. Dette har bevirket, at siden er totalt forældet. På kongressen i Prag blev der indsamlet en smule penge til en genskabelse, og ifølge den nye sekretær blev der på DEG (det tyske exlibris selskab) årsmøde 2019 i Wetzlar oplyst at dette arbejde pågår. Vi kan kun håbe på det bedste, – ellers dør organisationen, som i 1966, på kongressen i Hamburg, så dagens lys.
F.I.S.A.E. har ført en omskiftelig tilværelse men har ikke været uden betydning, f.eks. i forbindelse med at få klassificeret de forskellige trykteknikker.

Múltunk neves Ex Libris Gyüjtöi (Lexikon)

Den ungarske bibliotekar Dr. Kornélia Vasné Tóth, en af de meget få akademiker, der har erhvervet doktortitlen med exlibris som tema, arbejder i det ungarske statsbibliotek i Budapest. Hun har skabt sig et navn med en række artikler i det ungarske exlibris tidsskrift KBK og er forfatter af et leksikon over ungarske exlibris samlere.
Selvom der er et beskedent engelsk resumé, er dette leksikon desværre kun på ungarsk og dermed kun med besvær via Google oversættelse tilgængeligt – men det kan lade sig gøre! Vigtigt er for os andre, at de fleste ejere er forsynet med fødsels- og dødsår samt (på engelsk) for de flestes vedkommende også deres profession.
Da jeg har beskæftiget mig med exlibris siden 1965, kan jeg genkende mange af navnene og har på internationale kongresser også mødt ikke så få, specielt på kongressen 1970 i Buda-pest. Til de mest kendte samlere – også internationalt set – hører bl.a. Ferenc Csaplár, Tibor Ebergényi, Istvan Erdélyi, Ferenc Galambos, Kálmán Giday, Dénes Kertész, Miklós & Norbert Lippóczy (vinexlibris), István Réthy og Andor Semsey (F.I.S.A.E. præsident 1990).


Specielt i tiden fra kongressen og gennem 70’erne og til dels også 80’erne har der været meget aktivitet på exlibrisområdet i Ungarn og mange af mine personlige exlibris blev skabt af flere end tyve ungarske kunstnere: Ferenc Bordas, Victor Daniel, Lenke Diskay, Mihaly Füle, Ferenc Gal, Istvan Varga Hajden, Laszlo Kekesi, J. Kertes Kollmann, Marta Kopasz, Gyula Köhegyi, Josef Menyhart, Anna & György Mesko, Arpad Müller, Laszlo Lazar Nagy, Joszef Nechanszky, Eva Papai, Ferenc Rakoczy, Bela Stettner, Istvan Takacs, Istvan Tempinszky, Toth Istvan Tibor, Turi Toth Tibor, Rosza Toth, Karoly Varkonyi, Zotan Vén, Josef Vertel, Daniel Viktor og Peter Ürmös.
Det er muligt for interesserede at bestille bogen direkte hos forfatteren: vanellli@gmail.com.