– et forum for exlibriskunsten

Nyheder

Prof. Dr. Wolfram Körner

20.11.1920 – 22.6.2019

Med Wolfram Körners død mistede vi en af de meget profilerede samlere, – ikke kun indenfor exlibriskunsten. Hans virke som anerkendt kirurg og læge inden for tropemedicin gjorde det muligt for ham både at samle og udstille erotisk kunst.
Wolfram Körner var drivkraften bag det bibliofile Pirckheimer-Gesellschaft, som ikke mindst på grund af hans indflydelse, kunne holde sig relativ selvstændig inden for det officielle statslige ’Kulturbund der DDR’. Han bidrog til selskabets tidsskrift Marginalien med mange artikler siden hæfte 13 og var dets redaktør fra hæfte 101. Endvidere var han selskabets formand fra 1981 til 1994.
Efter omvæltningerne i 1990 var det ikke mindst takket være hans indsats, at det lykkedes for selskabet at overleve. Wolfram Körner var ikke en person, der skjulte sine skatte, men viste dem frem og begejstrede mange og fik dem til at interesse sig for kunsten i alle dets aspekter.
Vores indbyrdes forbindelse var intens, et samlervenskab, der førte til en række publikationer på mit forlag Exlibristen, til glæde for mange exlibrisinteresserede. I samarbejde med Rainer Kabelitz og Albrecht Scholz, to respekterede tyske samlere, udkom en meget omfattende bog om den kendte tyske kunstner Walter Helfenbein: Walter Helfenbein – Illustriertes Werk-verzeichnis. I samme forbindelse udkom der en særskilt del: Der erotische
Helfenbein. Begge publikationer i stort format. Lidt senere udkom bogen Leda und der Schwan im Exlibris, efterfulgt af Das Mädchen und der Tod. Endvidere skrev Körner forordet til bogen Leda und der Schwan – 48 Exlibris für Klaus Rödel. Frederikshavn Kunstmuseum modtog som gave de fleste af de Exlibris, der er gengivet i bogen Das Mädchen und der Tod. Fortsæt med at læse

Hvordan ser fremtiden ud for F.I.S.A.E.?
Dansk Exlibris Selskab hører til blandt de ældste eksisterende selskaber, – ganske vist et godt stykke efter Tyskland, England, Østrig og Tjekkiet, – men med sit udgangspunkt i 1941 nærmer vi os dog et 80 års jubilæum i 2021. Interessant var, at der blev dannet to selskaber (det ene ret nationalistisk!), men de fandt sammen.
Går vi lidt tilbage i historien, virker det forbløffende, at der i begyndelsen var sat et limit på 75 personer. Tænk, at man i dag skulle kunne drive en forening med så få medlemmer, medmindre der er tale om en særdeles ’fint selskab’ med et eventyrligt medlemsgebyr.
DES hører som så godt som samtlige eksisterende exlibrisselskaber verden over til en sammenslutning, der blev dannet 1966 i Hamburg under navnet F.I.S.A.E. Så sent som i august 2018 blev der på kongressen i Prag optaget to nye selskaber.
MEN hvilken betydning har denne sammenslutning og kan den overhovedet eksisterer uden medlemsbidrag? Allerede i 1996 skrev den nu afdøde kendte polske bibliofil og exlibriskender Janusz M. Szymanski i det meget smukke tidsskrift ’el’ en artikel, hvor han, efter den internationale kongres i Chrudim, efterlyste en mere målrettet aktivitet.
Det har jo været et meget ensartet forløb: smukke ord på en kongres, stor velvilje til at bidrage til både et ene og det andet, planer for en øget indsats til at skaffe nye og især unge medlemmer til de enkelte landes foreninger osv. Men det lykkedes aldrig at blive enig om et kontingent at arbejde med, f.eks. til en ny hjemmeside!?!
Mon der er håb i London 2020? Jeg tvivler!

Formanden, Klaus Rödel havde meldt afbud. I stedet bød Helge Larsen velkommen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent: Christian Sørensen blev valgt og konstaterede, at selv om indkaldelsen var stemplet rettidigt, var den ikke nået ud til medlemmerne inden for de 14 dage med posten, som vedtægterne foreskrev, ville han alligevel erklære generalforsamlingen for lovlig varslet. Opfordrede til, at bestyrelsen varslede op til 4 uger før.1) Helge Larsen (HL) valgtes til referent.
2) Formandens beretning: HL takkede på bestyrelsens vegne for fremmødet. På vegne Klaus Rödel oplæste HL Formandens skriftlige beretning. Medlemstallet er p.t. 41. Der blev bl.a. spurgt om bestyrelsen holdt regelmæssige møder, hvor aktiviteter m.v. blev drøftet. HL oplyste, at dette ikke var tilfældet. Der blev efterspurgt mulighed for at se et eksemplar af ”Nutidens exlibrissamlere” m.v. med henblik på evt. at medlemmer kunne tegne abonnement på disse udgivelser. Dirigenten konkluderede, at med ønsket om, at bestyrelsen afholdte møder samt at Kunstmuseet opfordredes til at give interesserede abonnenter mulighed for at se et eksemplar kunne beretningen godkendes. 2)
3) Kassereren Helge Larsen fremlagde det reviderede regnskab. De samlede indtægter blev på kr. 12.406,00, hvoraf medlemskontingenterne udgjorde kr. 10.391,00. Øvrige indtægter blev på kr. 2.015,00. Udgifterne beløb sig til kr. 12.228,00. Årets overskud blev på kr. 178,00, som foresloges overført til reserverne. Egenkapitalen androg ultimo året kr. 32.116,00. Godkendtes
4) Indkomne forslag. Der var ingen.
5) Handlingsprogram for det kommende år. Det drøftedes om det var muligt, at få etableret kunstbesøg m.v. på egns-/bymæssigt niveau. Derudover om det var muligt, at få solgt exlibris fra selskabets beholdning på diverse markeder. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en fortegnelse over medlemmer inddelt på passende områder samt at der udarbejdes exlibris kuverter på 10 – 12 stk. til en pris af kr. 25,00. HL laver sidstnævnte. Ebbe Grønne tager sig af salget.
6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Kontingent forblev uændret kr. 250,00 og mens porto blev foreslået ændret fra kr. 75,00 til kr. 85,oo fra og med 2020. Godkendtes.
Det blev besluttet, at der fortsat udsendes 4 NET og Exlibris Nyt i det kommende år.
7) Budget for 2019: I lyset af vigende medlemstal og stagneret tilgang forventes et budgettere t årsresultat på samme niveau som i 2018.
8) Valg af bestyrelse: På valg var: Klaus Rödel og Helge Larsen. Begge modtog gen-valg. Ebbe Grønne fortsætter som suppleant – valgt i 2018. Valg af revisor: Bente Zeij blev genvalgt
9) Eventuelt var udtømt ved de anførte bemærkninger under de øvrige punkter.

Kommentarer fra formanden:  1) Opfordringen er noteret og næste års generalforsamling vil ske med 4 ugers varsel. 2) På side 1656 i Exlibris NYT 3/2016 blev det oplyst, at Kunstmuseet tilbyder en abonnementsordning. Hvert katalog koster kr. 20,00 + porto.

Beretning 2018
Jeg beklager, at jeg ikke kan være til stede her i dag, men håber, at I får et godt møde. Også 2018 førte desværre til en yderligere tilbagegang i medlemstallet, så vi på nuværende tidspunkt er 41 medlemmer inklusive biblioteker og institutioner. Yderligere reduktion i midlerne til bl.a. biblioteker fører også til opsigelse af tidsskrifter og dermed også vores tidsskrift.
Som efterhånden næsten hvert år samme konklusion: Gennemsnitsalderen stiger og der er stort set ingen tilgang af unge eller yngre medlemmer. Dog fungerer hjemmesiden fortsat interessant og vi er i kontakt med samlere og kunstnere i mange lande.
Både Nordisk Exlibris Tidsskrift og Exlibris-Nyt er udsendt fire gange, selvom portobyrden er blevet en belastning.
Også for 2018 gælder det, at Danmark fortsat spiller en rolle indenfor ’exlibris verdenen’, fordi der på Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibris samling fortsat arbejdes med tre forskellige udstillingsrækker – og med stor succes: ’Nutidens exlibriskunstnere’, ’Nye exlibriskunstnere’ (beregnet til spændende nye kunstnere, der fortjener at blive kendt) samt, som det seneste tiltag, også ’Nutidens Exlibris Samlere’. Ligeledes når vi med art-exlibris.net en stadig voksende opmærksomhed og der arbejdes lige nu med en moderniseret udgave.
Det er dog fortsat det helt store problem, at der mangler tilgang af unge og yngre kræfter. Det gælder ikke kun DES, men så godt som samtlige foreninger verden over. Det har dog igen vist sig på det tyske selskabs årsmøde i den smukke by Wetzlar, at kineserne fortsat synes at være ’penneførende’ også på exlibrisområdet.
Det viste sig også i 2018, at vi i disse år ikke ser danske exlibris på de forskellige konkurrencer eller i forbindelse med udstillinger, afholdt af de nationale selskaber. Det viste sig også på den internationale F.I.S.A.E. kongres i Prag, der ellers var meget vellykket – og foruden selvfølgelig mange tjekkiske deltagere var domineret af deltagere fra Kina og Tyrkiet.
Det er trods det beskedne medlemstal alligevel også Dansk Exlibris Selskab, der er med til at holde interessen for exlibris som kunstart i live. Det er det, vi må forholde os til og tænke på, når vi måske er lidt skuffet over, at der ikke sker mere.
Tak fordi I er mødt her i dag og tak til bestyrelsen, samt ikke mindst, tak til med-arbejderne på Frederikshavn Kunstmuseum for deres medvirken til, at Dansk Exlibris Selskab fortsat kan fungere.
Sæby, maj 2019 Klaus Rödel