– et forum for exlibriskunsten

Lørdag d. 7. maj 2016 kl. 16.oo afholdte DES generalforsamling på Frederikshavn Kunstmuseum i Frederikshavn. Formanden Klaus Rödel bød os velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent.
Torben G. Christensen (TGC) blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Til referent valgtes HL.

Ad 2: Klaus Rödel og omtalte i beretningen følgende:
Vi kan heldigvis konstatere, at 2015 blev et år, hvor vi havde en lille fremgang i medlemstallet (1 person), men alligevel – som det også fremgår af tidligere årsberetninger – stiger gennemsnitsalderen desværre fortsat foruroligende.
Som oplyst de seneste to år, er et andet positivt initiativ vores nye hjemmeside, hvor der nu er et salgsmodul, således at vi kan realisere nogle af de værdier, vi har, og – ikke mindst – også tilbyde vore medlemmer, at de kan sætte nogle effekter til salg. Desværre har vi ikke fået den forventede udnyttelse af det nye slagsmodul, idet den ressourcemæssige situation medfører, at vi ikke har en person, der kan varetage opgaven med at: udvælge, prisfastsætte, scanne og indlægge salgsmaterialet i salgsmodulet. Derfor efterlyser vi en person, der kunne påtage sig denne opgave.
Ligeledes er både Nordisk Exlibris Tidsskrift og Exlibris-Nyt udsendt fire gange, til trods for, at portobyrden efterhånden bliver til et problem. Det gælder dog fortsat, at der efter omtalen i andre exlibristidsskrifter at dømme, synes NET’s indhold at vække interesse, selvom udstyret er beskedent.
Vi kan også være godt tilfredse med, at Frederikshavn Kunstmuseum fortsætter rækken med udstillinger af nutidens internationale exlibris kunstnere, – ved udgangen af april nåede vi således udstilling nr. 106. Den nye udstillingsrække med kendte exlibrissamlere er nået frem til udstilling nr. 7 og har også fået en meget fin modtagelse!
Som jeg skrev i beretningen sidste år, har vi inden for Dansk Exlibris Selskab gennem mange år præsenteret samlere, bl.a. i artikelserien ’Sådan ser de ud’. Med museets initiativ har vi nu vist denne samleraktivitet over for museets besøgende.
Siden starten i 2012 har kunstmuseets hjemmeside www.art-exlibris.net været en særdeles stor succes, og med den seneste opdatering i marts 2016 er der nu ca. 30.000 exlibris med alle nødvendige data tilgængelige for interesserede i hele verden. I starten af 2015 havde ca. 23.000 brugere besøgt hjemmesiden og indtil april 2016 har der været næsten 27.000 brugere, der har set mere end 192.000 sider. Brugerne er fordelt på ikke mindre end 120 lande. Derfor er også opfordringen også i år: Alle med adgang til internet bør besøge denne side, både for at blive overrasket og overvældet, men også for at være med til at korrigere eventuelle fejl.
Til sidst vil jeg takke medarbejderne på museet for et stort og godt stykke arbejde i det forløbne år. En speciel tak til Jette, der nu definitivt siger farvel til at være vores faste støtte på exlibrisområdet. Vi kommer til at savne Jette.
Efter nogle supplerende oplysninger, blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3: HL forelagde det reviderede regnskab. De samlede indtægter blev på kr. 15.851,-, hvoraf medlemskontingenter udgjorde 14.500,- kr. Øvrige indtægter blev på ca. kr. 1.351,-. Udgifterne beløb sig til kr. 14.920,-. Trykning og forsendelse af NET/NYT, udgjorde den største post. Diverse gebyrer til banken udgjorde kr. 1.160,-. Dette var bl.a. overførselsgebyrer i forbindelse modtagelse af betalinger, fra udlandet samt kontogebyr. Årets overskud blev på kr. 931,-, som foresloges overført til reserverne.
Egenkapitalen udgør herefter ca. kr. 32.205,-. Ved årsskiftet var der 55 aktive medlemme, udover gensidige medlemsabonnementer (ikke betalende).
Det fremlagte reviderede regnskab blev godkendt.

Ad 4: Indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 10 om opløsning af Selskabet, som er:
Nuværende § 10.
Selskabet kan efter vedtagelse af forslaget på en ordinær generalforsamling opløses af en ekstraordinær generalforsamling med dette, som eneste punkt på dagsordenen. Begrundet forslag til opløsning af selskabet og disposition af eventuelle samlinger og midler skal fremgå af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslaget skal vedtages med ¾ af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger.
10 Foreslås ændret til:
Den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiges til at kunne indgå tidsbegrænset aftale med Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibris samling om at være driftsansvarlig for Dansk Exlibris Selskabs samlede aktiviteter, herunder udgivelse af NET/NYT. Den driftsansvarlige organisation/forening, skal være med til at sikre selskabets fremtid ved at besidde den fornødne indsigt, interesse samt kapacitet og aftalen kan efter behov fornyes for en ny periode.
Selskabet kan efter vedtagelse af forslaget på en ordinær generalforsamling, opløses af en ekstraordinær generalforsamling med dette, som eneste punkt på dagsordenen. Begrundet forslag til opløsning af selskabet og disposition af eventuelle samlinger og midler, skal fremgå af indkaldelsen, til den ordinære generalforsamling. Forslaget skal vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, på begge generalforsamlinger.
Ovennævnte forslag har ligeledes været udsendt til samtlige medlemmer i Exlibris forslag har ligeledes været udsendt til samtlige medlemmer i Exlibris Nyt 3/2015. KR kunne oplyse, at der efter offentliggørelse af forslaget i Nyt 3/2015 alene havde været positive tilkendegivelser om forslaget til ændring af § 10.
Dirigenten kunne konstatere at alle fremmødte, incl. fuldmagter stemte for vedtægtsændringen.

Ad 5: HL fremlagde handlingsprogrammet for det kommende år.
5.1. Exlibrisudstillinger. DES-samarbejder med Museet om udstillingsaktiviteter i Fr.havns-området samt orienterer vore udenlandske søsterselskaber om udstillingsaktiviteterne.
5.2. Opfølgning på den nye hjemmeside, hvor vi skal benytte vores nye salgsmodul. Overvejer også at igangsætte handel via e-bay. Såfremt vi ikke kan finde en frivillig blandt medlemmerne søges indgået aftale med andre exlibrisudbydere mod provision.
5.3 Kampagne for hvervning af nye medlemmer. Der gives en hvervegave pr. ny indmeldt medlem.
5.4.Medlemsaktiviteter – Birthe Lassen har forsat givet tilsagn om et arrangement.
Handlingsprogrammet godkendtes herefter.

Ad 6: Fastsættelse af kontingent.
Blev fastsat til uforandret 250,- kr. og portoen ligeledes uforandret til kr. 75,oo. For de kommende år må det forventes, at portoen bliver forhøjet yderligere på grund af de stærkt stigende portopriser. Den samlede pris vil for 2017 derefter udgøre kr. 325,-.

Ad 7: Budget for det kommende år
HL forelagde budget for det kommende år. De samlede indtægter er budgetteret til kr. 15.000,-, mens omkostningerne forventes at blive på ca.kr. 13.775,- kr. Der budgetteres med et overskud på kr. 1.225,-
Under budgetbehandlingen foreslog TGC, at de publikationer, som museet udgav i forbindelse med de skiftende exlibrisudstillinger blev tilbudt foreningens medlemmer i abonnement og at foreningen, som sådan kunne erhverve en formidlingsprovision.
Budgettet godkendtes incl. forslaget om et abonnementssalg til medlemmerne. KR ser på antal publikationer pr. år samt en given abonnementspris. Bliver omtalt i næste NET/NYT. Godkendtes.

Ad 8: Valg af bestyrelse og suppleanter
Birthe Lassen og Jørgen Lindhardt blev genvalgt. Da Jette Rasmussen ønskede ikke at blive genvalgt foreslog bestyrelsen i stedet Ingeborg Jørgensen, der blev nyvalgt. Som suppleant genvalgtes Ebbe Grønne.
Bestyrelsen består herefter af: Klaus Rödel, Helge Larsen, Birthe Lassen, Jørgen Lindhardt og Ingeborg Jørgensen.

Ad 9: Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg: Bent Nielsen blev genvalgt som revisor, mens O. Bjørk Mogensen genvalgtes som suppleant.

Ad 10: Eventuelt
Der var intet herunder.

Torben G. Christensen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent: Helge Larsen

Dirigent: Torben G. Christensen