– et forum for exlibriskunsten

Lørdag d. 25. maj 2013 havde DES generalforsamling på restaurant Hong Fu, København. Birthe Lassen bød os velkommen. Der var mødt 4 medlemmer, 3 fra København og 1 medlem fra Jylland.
1. Valg af dirigent.
Christian Sørensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Birthe Lassen læste formandens Klaus Rødel´s beretning op: Formandens beretning godkendtes.
3. Kassereren  forelagde  det  reviderede  regnskab.  De  samlede  indtægter  blev  på  godt  kr.16.000,-,
hvoraf medlemskontingenter udgjorde godt 14.600,- kr. Dertil kom en donation på kr. 1.500,- fra Erik Skovenborg. Udgifterne beløb sig til godt 16.500,-, hvoraf trykning og forsendelse af NET/NYT udgjorde ca. kr.13.900,-, mens diverse gebyrer til banken udgjorde ca. kr. 700,- i forbindelse med indløsning af betalinger fra udlandet. Endelig beløb arrangementer sig til knap kr. 1.000,-, mens porto og alm. Kontorhold/edb androg ca. kr. 900,-. Årets underskud blev på kr. 426,-, som blev foreslået henlagt til reserverne. Egenkapitalen udgør herefter kr. 35.704,-. Ved årsskiftet var der 55 aktive medlemmer. Vi havde fået 3 nye medlemmer. Chr. Sørensen forslog, at der blev opkrævet et ekstra gebyr ved udenlandske kontingentbetalinger, svarende til at gebyr på ca. kr. 50,- til kr. 75,-. Helge Larsen oplyste, at det ofte først var efter at betalingen var sket, at det ekstra gebyr var afholdt. Han ville søge, at få kontingentbetalingerne fra udlandet ekstra gebyrbelagt.
Det fremlagte regnskab blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Handlingsprogram for det kommende år.
1. DES-samarbejdet med Museet om udstillingsaktiviteter i Frederikshavns-området fortsætter. Der
vil lejlighedsvis blive afholdt udstillinger sammen med vore udenlandske søsterselskaber.
2. Hjemmesiden skal udbygges til at blive en aktiv del af en fremtidig medlemshvervning, herunder
løbende udbud af exlibris-dubletter og exlibrislitteratur til såvel medlemmer som ikke medlemmer
(forventes opstartet i efteråret 2013, da der ikke var ressourcer til stede i 2012.). Medlemmerne har førsteret.
3. Selv om det i efteråret 2012 ikke lykkedes at få mere gang i Københavnsområdet ved at iværksætte
aktiviteter overfor de nye medlemmer vi har fået i 2011 og 2012, vil vi prøve igen i 2013/2014.
4. Fortsat udvikling af digitalisering af DES-exlibrissamling og DES-exlibrislitteratur, nu over
10.000 registreringer. Chr. Sørensen foreslog, at vi også fik udarbejdet en egentlig medlemsliste, som
var såvel IT – som papirtilgængelig.
Handlingsprogrammet godkendtes.
6. Fastsættelse af kontingent.
Blev fastsat til uforandret 250 kr. + 60 kr. porto = 310 kr
7. Budget for det kommende år
Helge Larsen forelagde budget for det kommende år. De samlede indtægter er budgetteret til ca. kr.
17.000,-, mens udgifterne forventes at blive på kr. 16.600,- kr. Der budgetteres med et overskud på
ca. kr. 400,-. Godkendtes.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
Klaus Rödel og Helge Larsen blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af: Klaus Rødel, (Formand)
Birthe Lassen, (Næstformand).Jette Rasmussen, Jørgen Lindhardt og Helge Larsen, (Kasserer).
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg: Bente Zeij blev genvalgt som revisor, mens O. Bjørk Mogensen genvalgtes som suppleant.
10.Eventuelt.
Det drøftedes hvorvidt vi skulle søge at tilpasse vores generalforsamling til de elektroniske tider,
således at den også kunne gennemføres via video, f.eks. skype, fordi tilslutningen efterhånden var faldet drastisk. Bestyrelsen arbejder videre med disse overvejelser. For at få et overblik over, om
der fortsat skulle afholdes julemøde, vil der blive udarbejdet et spørgeskema til medlemmerne, som
udsendes med NET/NYT efter ferien.

Til sidst en meget stor tak på museet til Susanne, Ingeborg og Jette for det store arbejde de udfører for DES.
Chr. Sørensen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Derefter blev der ser-veret en kinesisk frokostanretning og der udveksledes mange gode synspunkter om samlersituationen indenfor exlibris.

Referent: Helge Larsen
Dirigent: Christian Sørensen