– et forum for exlibriskunsten

Formanden, Klaus Rödel havde meldt afbud. I stedet bød Helge Larsen velkommen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent: Christian Sørensen blev valgt og konstaterede, at selv om indkaldelsen var stemplet rettidigt, var den ikke nået ud til medlemmerne inden for de 14 dage med posten, som vedtægterne foreskrev, ville han alligevel erklære generalforsamlingen for lovlig varslet. Opfordrede til, at bestyrelsen varslede op til 4 uger før.1) Helge Larsen (HL) valgtes til referent.
2) Formandens beretning: HL takkede på bestyrelsens vegne for fremmødet. På vegne Klaus Rödel oplæste HL Formandens skriftlige beretning. Medlemstallet er p.t. 41. Der blev bl.a. spurgt om bestyrelsen holdt regelmæssige møder, hvor aktiviteter m.v. blev drøftet. HL oplyste, at dette ikke var tilfældet. Der blev efterspurgt mulighed for at se et eksemplar af ”Nutidens exlibrissamlere” m.v. med henblik på evt. at medlemmer kunne tegne abonnement på disse udgivelser. Dirigenten konkluderede, at med ønsket om, at bestyrelsen afholdte møder samt at Kunstmuseet opfordredes til at give interesserede abonnenter mulighed for at se et eksemplar kunne beretningen godkendes. 2)
3) Kassereren Helge Larsen fremlagde det reviderede regnskab. De samlede indtægter blev på kr. 12.406,00, hvoraf medlemskontingenterne udgjorde kr. 10.391,00. Øvrige indtægter blev på kr. 2.015,00. Udgifterne beløb sig til kr. 12.228,00. Årets overskud blev på kr. 178,00, som foresloges overført til reserverne. Egenkapitalen androg ultimo året kr. 32.116,00. Godkendtes
4) Indkomne forslag. Der var ingen.
5) Handlingsprogram for det kommende år. Det drøftedes om det var muligt, at få etableret kunstbesøg m.v. på egns-/bymæssigt niveau. Derudover om det var muligt, at få solgt exlibris fra selskabets beholdning på diverse markeder. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en fortegnelse over medlemmer inddelt på passende områder samt at der udarbejdes exlibris kuverter på 10 – 12 stk. til en pris af kr. 25,00. HL laver sidstnævnte. Ebbe Grønne tager sig af salget.
6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Kontingent forblev uændret kr. 250,00 og mens porto blev foreslået ændret fra kr. 75,00 til kr. 85,oo fra og med 2020. Godkendtes.
Det blev besluttet, at der fortsat udsendes 4 NET og Exlibris Nyt i det kommende år.
7) Budget for 2019: I lyset af vigende medlemstal og stagneret tilgang forventes et budgettere t årsresultat på samme niveau som i 2018.
8) Valg af bestyrelse: På valg var: Klaus Rödel og Helge Larsen. Begge modtog gen-valg. Ebbe Grønne fortsætter som suppleant – valgt i 2018. Valg af revisor: Bente Zeij blev genvalgt
9) Eventuelt var udtømt ved de anførte bemærkninger under de øvrige punkter.

Kommentarer fra formanden:  1) Opfordringen er noteret og næste års generalforsamling vil ske med 4 ugers varsel. 2) På side 1656 i Exlibris NYT 3/2016 blev det oplyst, at Kunstmuseet tilbyder en abonnementsordning. Hvert katalog koster kr. 20,00 + porto.