– et forum for exlibriskunsten

Lørdag d. 30. maj 2015 kl. 12.oo afholdte DES generalforsamling på Andersen Boutique Hotel, København. Ved formanden, Klaus Rödel`s forfald bød næstformanden, Birthe Lassen os velkommen. Der var mødt i alt 6 medlemmer.
Ad 1.
Valg af dirigent.
Christian Sørensen (CS) blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet samt at der var 6 stemmeberettige medlemmer fremmødt samt 2 fuldmagter att.: Helge Larsen (HL). Til referent valgtes HL.
Ad 2.
Birthe Lassen (BH) aflagde bestyrelsens beretning i fravær af Klaus Rödel og omtalte i beretningen følgende:
Vi har desværre måtte erfare, at vort mangeårige medlem Hans Christian Hornhaver er afgået ved døden. Hans Hornhaver blev 85 år. I det kommende exlibrisnyt vil der være en speciel omtale af Hans Hornhavers virksomme liv, hvor han bl.a. har skabt det største antal exlibris, og med godt 1.000 har han skabt næsten en halv gange flere end Danmarks sikkert mest kendte Christian Blæsbjerg. Jeg vil derfor bede jer om at rejse jer og ære hans minde.
Vi kan heldigvis konstatere, at også 2014 er et år, der ikke har ført til yderligere reduktion af foreningens medlemmer; men alligevel – som det også fremgår af tidligere årsberetninger – stiger gennemsnitsalderen desværre fortsat foruroligende. Som oplyst sidste år, er et andet positivt initiativ vores ny hjemmeside, hvor der nu er et salgsmodul, således at vi kan realisere nogle af de værdier, vi har, og – ikke mindst – også tilbyde vore medlemmer, at de kan sætte nogle effekter til salg. Det er dog meget få henvendelser vi har haft. Vi er i gang med at vurdere om det er salg via e-bay, vi skal give os i kast med. Ligeledes er både Nordisk Exlibris Tidsskrift og Exlibris-Nyt udsendt fire gange, til trods for, at portobyrden efterhånden bliver til et problem. Efter omtalen i andre exlibris tidsskrifter at dømme, synes NET’s indhold at vække interesse, selvom udstyret er beskedent.
På Frederikshavn Kunstmuseum fortsætter rækken med udstillinger af nutidens internationale exlibris- kunstnere, – ved udgangen af april i år nåede vi udstilling nr. 99 (Ivan Rusacheck). Som noget nyt, er der nu også startet en udstillingsrække, der i den kommende tid, skal præsentere, en række af, de kendte exlibrissamlere! Inden for Dansk Exlibris Selskab har vi jo igennem mange år præsenteret samlere, bl.a. i artikelserien ’Sådan ser de ud’. Med museets initiativ kan vi præsentere denne samleraktivitet over for museets besøgende og vise, hvor spændende et liv som samler kan være.
Siden starten i 2012 har kunstmuseets hjemmeside www.art-exlibris.net været en særdeles stor succes, og med den næste opdatering i maj 2015, er der nu, ca. 35.000 exlibris med alle nødvendige data, tilgængelige for interesserede i hele verden. Indtil 25. maj 2015 har der været 280.000 søgninger fra ikke færre end 110 lande! Derfor er opfordringen også i år: Alle med adgang til internet bør besøge denne side, både for at blive overrasket og overvældet, men også for at være med til at korrigere, for eventuelle fejl.
Vi har også haft den glæde, at en exlibrisinteresseret inden for Jægerforbundet har skrevet ikke mindre end 3 A-4sider om ”Jægernes bogmærker” rigt illustreret med et udvalg af jæger exlibris. Dejligt.
Til sidst vil jeg takke medarbejdernes på museet for et stort og godt stykke arbejde i det forløbne år. Jeg ønsker alle fremmødte en god generalforsamling.
Efter nogle supplerende oplysninger, blev formandens beretning taget til efterretning.
Ad 3.
HL forelagde det reviderede regnskab. De samlede indtægter blev på kr. 13.765,-, hvoraf medlemskontingenter udgjorde knap 13.600,- kr. Øvrige indtægter blev på ca. kr. 182,-. Udgifterne beløb sig til kr. 16.560,-. Trykning og forsendelse af NET/NYT, udgjorde den største post. Diverse gebyrer til banken udgjorde kr. ca. 1.350,-. Dette var bl.a. overførselsgebyrer i forbindelse modtagelse af betalinger, fra udlandet samt kontogebyr. Årets underskud blev på kr. 2.795,-, som foresloges overført til reserverne. Egenkapitalen udgør herefter ca. kr. 31.200,-. Ved årsskiftet var der 54 aktive medlemmer, udover gensidige medlemsabonnementer (ikke betalende).
Det fremlagte reviderede regnskab blev godkendt.
Ad 4.
Indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 10 om opløsning af selskabet.
Dirigenten konstaterede, at det forelagte forslag ikke som vedtægterne foreskrev, var blevet udsendt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget kunne derfor ikke sættes til afstemning, før til næste års ordinære generalforsamling. HL beklagede dette, men var af den opfattelse, at det var meget væsentligt, at få en tilkendegivelse, til forslaget. Efter en kort drøftelse besluttede dirigenten, at forslaget kunne drøftes med henblik på at få en tilkendegivelse fra de fremmødte medlemmers holdning til forslaget.
HL motiverede bestyrelsens forslag ud fra følgende: Selv om medlemstallet i selskabet er stabiliseret de seneste år, står vi alligevel overfor store udfordringer i de kommende år. Gennemsnitsalderen for selskabets medlemmer er stigende. Uden at være pessimist, vil det alt andet lige, kunne føre til, et yderligere fald i medlemstallet i de kommende år, medmindre, vi får nye medlemmer. Det er ikke det, vi kan forvente os ud fra tidernes trend, hverken på den korte eller lange bane. Dette afspejler sig også i bestyrelsens aldersmæssige sammensætning, hvor det yngste medlems alder er godt 65 år. For kort tid siden har bestyrelsesmedlem Jette Rasmussen meddelt, at hun ikke ønsker genvalg i 2016. Samtidig bliver ”forbindelseslinjerne” længere, idet den tilsigtede geografiske spredning af bestyrelsesmedlemmer m.fl. samt den skiftevise afholdelse af årsmøde/generalforsamling i henholdsvis København og provinsen oftest medfører en centrering af medlemsdeltagelsen, hvor den koordinerende person er HL.
Det accentuerer vores hovedproblemstilling:
”Hvordan sikrer vi den fortsatte drift og eksistens af: Dansk Exlibris Selskab?
For at sikre en fremtidig drift samt fortsatte eksistens af: Dansk Exlibris Selskab, foreslår den samlede bestyrelse, at selskabet kan indgå af driftsaftale med en organisation/forening, som har den fornødne indsigt, interesse samt kapacitet, herunder udgivelse af NET/NYT, til at sikre selskabets fortsatte drift. Driftsaftalen kan indgås af bestyrelsen.
Nuværende § 10, som har følgende formulering:
Selskabet kan efter vedtagelse af forslaget på en ordinær generalforsamling opløses af en ekstraordinær generalforsamling med dette, som eneste punkt på dagsordenen. Begrundet forslag til opløsning af selskabet og disposition af eventuelle samlinger og midler skal fremgå af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslaget skal vedtages med ¾ af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger.
§ 10 Foreslås ændret til:
Den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiges til at kunne indgå aftale med en organisation/forening om at være driftsansvarlig for Dansk Exlibris Selskabs samlede aktiviteter, herunder udgivelse af NET/NYT. Den driftsansvarlige organisation/forening, skal være med til at sikre selskabets fremtid ved at besidde den fornødne indsigt, interesse samt kapacitet, herunder udgivelse af NET/NYT, til at sikre selskabets fortsatte drift. Driftsaftalen kan indgås af bestyrelsen.
Selskabet kan efter vedtagelse af forslaget på en ordinær generalforsamling, opløses af en ekstraordinær generalforsamling med dette, som eneste punkt på dagsordenen. Begrundet forslag til opløsning af selskabet og disposition af eventuelle samlinger og midler, skal fremgå af indkaldelsen, til den ordinære generalforsamling. Forslaget skal vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, på begge generalforsamlinger.
CS understregede, at der var tale om en tilkendegivelse af holdningen til at overlade en eventuel fremtidig drift af selskabet, til en organisation. Der var en overvejende tilslutning til forslaget, dog således, at der på foranledning af CS blev anført følgende, idet han fandt den eneste mulighed for at sikre en videre førelse af selskabet knyttede sig til Frederikshavn kunstmuseum og Exlibrissamling.
CS foreslog i stedet, at erstatte formuleringen i det oprindelige forslag med følgende tekst:
Den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiges til at kunne indgå tidsbegrænset aftale med Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling om at være driftsansvarlig for Dansk Exlibris Selskabs samlede aktiviteter, herunder udgivelse af NET/NYT. Den driftsansvarlige organisation/forening, skal være med til at sikre selskabets fremtid ved at besidde den fornødne indsigt, interesse samt kapacitet, og aftalen kan efter behov fornyes for en ny periode.
Selskabet kan efter vedtagelse af forslaget på en ordinær generalforsamling, opløses af en ekstraordinær generalforsamling med dette, som eneste punkt på dagsordenen. Begrundet forslag til opløsning af selskabet og disposition af eventuelle samlinger og midler, skal fremgå af indkaldelsen, til den ordinære generalforsamling. Forslaget skal vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, på begge generalforsamlinger.
Alle tilstedeværende medlemmer tilsluttede sig denne formulering som forslag til bestyrelsen med henblik på fremlæggelse på næste års ordinære generalforsamling.
CS foreslog endvidere, at bestyrelsen i forbindelse med udsendelse af generalforsamlingsreferatet informerer medlemmerne om, at såfremt behovet mod forventning skulle opstå i årets løb, vil bestyrelsen efter drøftelsen på denne generalforsamling agere i overensstemmelse med det kommende forslag til ændring af vedtægternes § 10.
Godkendtes.
Ad 5.
HL fremlagde handlingsprogrammet for det kommende år.
Exlibrisudstillinger. DES-samarbejder med Museet om udstillingsaktiviteter i Fr.havnsområdet samt orienterer vore udenlandske søsterselskaber om udstillingsaktiviteterne.
Opfølgning på den nye hjemmeside, hvor vi skal benytte vores nye salgsmodul. Overvejer også at igangsætte handel via e-bay.
Kampagne for hvervning af nye medlemmer. Der gives en hvervegave pr. ny indmeldt medlem.
Medlemsaktiviteter – Hvem vil være tovholder?
BL foreslog, at vi forsøgte at hverve medlemmer via brochurer hos bogantikvariatforhandlerne.
Bente Zeij (BZ) påtog sig opgaven at søge at arrangere et medlemsmøde i sensommeren om Heraldiske våbenskjolde.
CS oplyste, at han på vegne af Dansk Bibliofil-Klub og efter foreløbig aftale med Klaus Rödel i de kommende 18 måneder ville bestræbe sig på at bidrage til opbygning af en specialsamling på www.art-exlibris.net med danske bogsamleres exlibris. Museet vil modtage mærker, der ikke allerede findes i museets samlinger, samt de nødvendige oplysninger om den enkelte bogsamler, til indlæggelse på hjemmesiden.
Handlingsprogrammet godkendtes herefter.
Ad 6.
Fastsættelse af kontingent.
Blev fastsat til uforandret 250,- kr. Portoen blev forhøjet til kr. 75,- på grund af de stærkt stigende porto-priser. Den samlede pris vil fra 2016 derefter udgøre kr. 325,-.
Ad 7.
Budget for det kommende år
Helge Larsen forelagde budget for det kommende år. De samlede indtægter er budgetteret til kr. 15.500,-, mens omkostningerne forventes at blive på ca.kr. 14.850,- kr. Der budgetteres med et overskud på kr. 650,-. Godkendtes.
Ad 8.
Valg af bestyrelse og suppleanter
Klaus Rödel og Helge Larsen blev genvalgt. Som suppleant nyvalgtes Ebbe Grønne.
Bestyrelsen består herefter af: Klaus Rödel, Birthe Lassen, Jette Rasmussen, Jørgen Lindhardt og Helge Larsen.
Ad 9.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg: Bente Zeij blev genvalgt som revisor, mens O. Bjørk Mogensen genvalgtes som suppleant.
Ad 10.
Eventuelt
HL oplyste, at bestyrelsen havde besluttet, at udnævne Birthe Lassen til æresmedlem. CS havde påtaget sig opgaven, at forestå udnævnelsen på bestyrelsens vegne. Det blev til en særdeles indholdsrig og personlig motivering fra CS ud fra temaet: ”Nogle mennesker sætter aftryk”. Birthe fik overrakt ”æresmedlemsbeviset” samt blomster. BL takkede for den meget fine tale og hædersbevisningen. Andetsteds i NET/NYT gengives Christians samlede tale samt den officielle ”æresmedlemstekst”.
Til sidst rettede BL en meget stor tak til: Susanne, Ingeborg og Jette for det store arbejde de udfører for DES.
Christian Sørensen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Referent: Helge Larsen       Dirigent: Christian Sørensen